Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen JLS trading BV, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met JLS trading BV overeengekomen te worden.
1.2 Onder ’de afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met JLS trading BV een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie JLS trading BV een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien JLS trading BV niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat JLS trading BV het recht zou verliezen om in toekomstige,al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van
zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden JLS trading BV niet, tenzij deze schriftelijk door JLS trading BV zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat JLS trading BV een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van JLS trading BV niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.
1.6 JLS-trading heeft een samenwerking met Good Deal VOF betreffende de afhandeling en verwerking van de bestellingen.

 
Artikel 2. Aanbiedingen
 
2.1 Alle door JLS trading BV gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor JLS trading BV slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele)
eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht JLS trading BV niet tot levering c.q. acceptatie van een order.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.
 
Artikel 3. Overeenkomst
 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat JLS trading BV een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat JLS trading BV met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist
en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 2 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Wanneer JLS trading BV tevoren aan de afnemer een aanbieding gedaan heeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de afnemer.
3.3 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden JLS trading BV slechts voorzover zij door JLS trading BV schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 JLS trading BV  is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.6 Alle technische eisen die door de afnemer aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomsten door de afnemer uitdrukkelijk aan JLS trading BV te worden gemeld.
 
Artikel 4. Meer- en Minderwerk
 
4.1 Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hijde additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.
4.2 Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer- en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt, dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.
 
Artikel 5. Prijzen
 
1.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
1.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
a. gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
c. exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,
d. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
e. vermeld in Euro’s: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
f. exclusief de kosten van verpakkingen, op- en afladen, vervoer en verzekering.
1.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 
Artikel 6. Reclames
 
6.1 De afnemer is verplicht de verpakking direkt bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.
6.2 Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleverbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden,direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan JLS trading BV te worden gemeld.
6.3 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan JLS trading BV  te worden gemeld.
6.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk ingediend te worden en wel binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
6.5 Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door JLS trading BV in behandeling genomen.
6.6 Indien en voor zover de reclame door JLS trading BV gegrond wordt bevonden, is JLS trading BV uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van JLS trading BV zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6.7 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van JLS trading BV.
6.8 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van JLS trading BV en onder door JLS trading BV te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel danwel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door JLS trading BV nader op te geven adres.
 
Artikel 7. Betaling/Verzuim
 
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een
door JLS trading BV aangewezen bank- of girorekening vóór de aflevering plaats vindt, dan wel door contante betaling vóór de overdracht der goederen bij aflevering of afhaling.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
7.4 Wanneer de afnemer ten behoeve van de betaling van JLS trading BV’ facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de afnemer gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan JLS trading BV te voldoen.
7.5 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk
opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
b. JLS trading BV goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
7.6 JLS trading BV is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
1 de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
2 enig door de afnemer aan JLS trading BV verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
3 het op grond van art. 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 
Artikel 8. Eigendomsoverdracht, verlening/overdracht van rechten
 
8.1 Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van JLS trading BV en eventueel te verlenen danwel over te dragen rechten blijven aan JLS trading BV voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft
geleverd die hij uit hoofde van de met JLS trading BV aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee) verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.
8.2 De afnemer is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als het eigendom van JLS trading BV te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.
8.3 JLS trading BV is ten allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen, indien de afnemer zijn verplichtingen jegens JLS trading BV niet correct nakomt. De
afnemer zal aan JLS trading BV op eerste verzoek in deze alle nodige medewerking verlenen en toegang verschaffen.
8.4 Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop JLS trading BV’ eigendomsvoorbehoud rust, dan wel waarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht JLS trading BV daarvan terstond op de hoogte te stellen en het eigendomsrecht van JLS trading BV direct aan die derden kenbaar te maken

 

Design and Copyright
(c) JLS Trading BV